Dokumentumok (3)

Máttis Teutsch János levele Bálint Zoltánnak

Kedves Uram

A tervbe vett kiállítást1 nem tarthatom meg, mivel sürgősen Berlinbe vagyok híva és ezen kívül alkalom kínálkozik a napokban a képeimet kiküldeni.

Igazán kedvem lett volna a kiállítást megtartani, mivel nem tudom mikor lesz megint egy ilyen gyűjteményem együtt, de talán jövőre, ha itt leszek. A jelzett metszet a reszortban van, Dózsa2 ma érkezett és ott hagyta, mivel ön nem jelentkezett. Kérem vegye át és vegye őrizetbe.

VI. 20. után indulok Berlinbe és úgy hiszem augusztus végén vissza, ha muszáj.

Hozza össze őszre a füzetre3 való anyagot és anyagit. Szövet az üzletben van és ez idő szerint

580-600. K.-ért szépet kapni, de valószínű, hogy a gyárban még valamivel olcsóbb. Írjon a szövet ügyben. Nagyvásárig ?. Távirata megjött, VI. 6 iki levelére válaszom ez.

Sokat várok a Berlini utamtól és a Wienieket is fel fogom keresni.

Őnagysága kezét csókolom.

Szívélyes üdvözlettel

Máttis Teutsch

1920. június 11.

(MTA Művészettörténeti Kutató Intézet. Adattár MKCS-C-I-174)
1 A tervezett kiállításról bővebbet nem tudunk.
2 Lehet hogy Dózsa Endre kolozsvári újságíróról van szó.
3 Nem tudjuk pontosan, milyen kiadványra vonatkozik a megjegyzés, lehet, hogy a közösen tervezett folyóiratra.


Máttis Teutsch János levele Bálint Zoltánnak

Brassó, 1921. IV. 25.

Kedves Bálint!

Már régen kívántam Önt megkérdezni, hogy le-e tud jönni 2-3 napra hozzám, csak vártam míg Bukarestből1 a képeim megérkeznek, most itt vannak és május 9-ig szünidőm van, ha teheti ránduljon le annál is inkább mivel meglehet, hogy 2-3 hónapon belül átköltözünk Berlinbe végleg. Kilátásom van 2-3 héten belül egy kollekciót Bécsbe küldeni.

Kérem tudasson megérkezéséről és jöjjön egyenesen hozzám.

Azonnali válaszát kérem

A viszontlátásra, üdvözli

Mattis Teutsch

(MTA Művészettörténeti Kutató Intézet. Adattár MKCS-C-I-174)

1 Mattis Teutschnak 1920 novemberében volt kiállítása Bukarestben.


Mattis Teutsch János
[Katalógus előszó]

Célom az, hogy festői és plasztikai eszközökkel olyan absztrakt műveket alkossak, amelyek mint művészi lények élik önálló életüket, s tiszta lelki érzetet váltanak ki.

Túlnyomórészt olyan kompozíciókon dolgozom, amelyekben az ember a kiindulópont. Az ember, a maga lelki vibrációjában, testetlenül mint kontaktus az érzet számára. Az érzet meghatározza a művet, amelynek ritmikus kisugárzásai a belső vibráció magvából indulnak ki.

A munkák konstrukciója színes, ritmikus mozgásokból áll, hideg, meleg, sötét, világos ellentétek, nyugvópontok, koncentrikus és excentrikus mozgásokból, amelyek egyetlen célpontban összhangzanak.

A faplasztikákat szabadon faragom tölgybe, kisugárzó kísérő mozgásokkal. Részben erős színekkel festem őket, hogy a világítástól függetlenek legyenek, s a mozgást, kifejezést tisztábban és önállóbban képviseljék.

(Előszó Mattis Teutsch János brassói német nyelvű katalógusához. 1921. Fordította Marosi Ernő)


Hevesy Iván
MÁTTIS TEUTSCH ÚJ METSZETEI

Három új metszetet adott közre egy bécsi verseskönyvben1 Máttis Teutsch János, a nálunk is jól ismert szász expresszionista festő. Szinte nem várt fejlődésről tesz velük tanúságot, és még mindig új lehetőségeit tudja megmutatni annak a képformának, melyben, két éve úgy látszott, már kimondta az utolsó szót.

Máttis Teutsch expresszionizmusa, mint a legtöbb expresszionistáé, a posztimpresszionizmusból indult ki. A természetből kapott látomások összefoglaló, ritmikus foltokban való szabad kifejezései: ezek Máttis első munkái. A fejlődés során azután mind kevesebb fontossága lesz a természet visszaadásának és mindig nagyobb a ritmusnak és a színfoltok harmóniájának. Az impresszió érzéstartalma fokozódik, ennek kifejezése válik lassanként egyedüli céllá, az impresszió maga pedig vizuális jelentőségében egészen háttérbe szorul. De az élményt adó természet nagyon leegyszerűsítve és ritmikussá stilizálva még sokáig megmarad a képeken. Az expresszió együtt jelenik meg forrásával az impresszióval. Például: áhítatos erdőmélye. A fák bókoló ívekbe hajtva, magukba olvasztva szintén meghatottan meghajló emberi figurákat, ünnepélyes, lágy ritmust vernek körbe a kép központja felé, ahol két, nagyon elstilizált emberi alak ölelkezik össze. A természet az érzést adja és egyszersmind szuggerálja is.

Amíg Máttis Teutsch elérte az expresszionizmusnak ezt a középső átmeneti fokát, addig egy dekoratív értelemben harmonikus és zárt kompozícióformát is sikerült neki kialakítania. Ez a képforma koncentrikus felépítésű, mégpedig olyasformán, hogy a kép széleitől befelé mindig aprózottabb ritmusok rétegeződnek folyton kisebbedő körökben. Máttis linóleummetszeteinek ez a kompozícióformája azonban átmenetileg felbomlott: felbontotta a további absztraháló folyamat, amelyben a természet formái majdnem nyomtalanul feloldódtak és eltűntek. Máttis eljutott a tiszta, következetes expresszionizmushoz, amely szuverénül, közvetlen asszociációk kirekesztésével csak a színfoltok és formaritmusok felhasználásával igyekszik szuggerálni az érzést.

Az új periódus elején a képek és metszetek formailag kissé zavartak és ki nem egyensúlyozottak voltak, de hatásukban energikusabb lendületet nyertek és nem olvadtak el, mint addig, az odaadó, erotikus, lágy harmóniákban. Formátlanságuk ellenére, vagy talán éppen annak következményeképp expanzív, szétfeszítő erőt mutattak ennek az átmeneti korszaknak a művei, olyan erőt, amely addig hiányzott e puhaságokra hajló piktor művészetéből.

Ezt az egyszerre bomló és gazdaguló korszakot egy új tökéletesülés követte, amely az eddigi két etapnak csak az eredményeit fogta össze: a ritmusnak új zártsága, a kompozíció koncentráltsága, amely most dúsan nüanszírozott, de hevesebb és szélesebb lendületeket markol össze. Forrongóbbak és teltebbek az új munkák, mint a régiek, de zenéjük tökéletesebb. Nagyon kevés expresszionistának sikerült egy ilyen biztos utat végigjárnia, és azon ennyire egyéni, gazdag és kiegyensúlyozott eredményt elérni, mint Máttis Teutschnek. Máttis nem teóriákkal kísérletezett, nem engedte át magát spekulációnak, hanem mindig csak művészi intuícióit követte. Ezért tudott eredményekhez jutni, és ezért nem járt végig olyan kacskaringós, zegzugos utat, mint a legtöbb kereső. Amit elért, az mind művészi erejének spontán megnyilvánulása volt.

Természetesen még Máttis Teutsch sem találta meg a jövő művészetéhez vezető utat. Nem találhatta meg, mert az expresszionista törekvések, legalább a mai passzív és hiperindividuális állapotukban, nem reprezentálják a jövendő lehetőségeit. A jövendőnek csak anyagul és alapul szolgálhatnak. De amit az expresszionizmus csak adhatott – a szabad színek és szabad ritmusok zengő muzsikáját, a naturalizmus sivár unalma és külsőségei után mély és őszintén odaadó felüdülést, amely néha a jövő illúzióját is szuggerálta – mindezeket a lebecsülhetetlen új értékeket Máttis Teutsch rokonszenves és becsületes művészete nagy hatással, mélyen és tisztán adta.

(Nyugat, 1921.október 1.)

1 Kahána Mózes: Én Te Ő. Bécs, 1921.


Máttis Teutsch János levele Hevesy Ivánnak

[1922 tavasza]

Kedves Uram!

Bortnyik volt szíves és értesített, hogy ön közelebbről az új m. művészetről előadásokat fog tartani. Ide mellékelve küldök önnek 4 fotót 2 festményről 1 színes faszoborról és 1 színes terrakottáról és a diapozitivek árát, de csak 2-re bírok 160K. átutalok ide mellékelve.

Több ízben próbálkoztam önnel érintkezésbe lépni, de mind ez ideig önről semmi hír. Kérem írjon bőven, hogy és mint vannak P.[est]en, mit csinál ott a művészet?

Itt szomorúan megy anyagilag. Ép most szándékszom N. Váradon kiállítást rendezni, ha sikerül termet kapni.

Sokat dolgozom, főkép kompozíciókat festek és színes szobrokat készítek. Amúgy az iskolánál vagyok és ott igen jól megy dolgom, nagyon jól érzem magam ott.

Írja meg véleményét munkáimról, kíváncsi vagyok véleményére.

Válaszát nagyon várom

Szívélyesen üdvözli

Mattis Teutsch

(MTA Könyvtára. Kézirattár Ms 4512/131)


Mattis Teutsch János levele Hevesy Ivánnak

1922. V. 26

Kedves Uram!

A küldött füzeteket (A művészet agóniája és reinkarnációja1 meg Az új stáció2) megkaptam, nagyon köszönöm és örvendenék, ha a többi megjelent füzeteket is megküldené.

Mivel írásából tiszta képet szereztem nézetéről, most már még inkább érdekel tudni véleménye munkáimról. A Nyugatban írt cikket3 föltétlen küldje el és mivel az új munkámról is bír fényképeket esetleg újabb véleményét. Össze állítottam 15 drb. kisméretű olajképet (29x36 cm) szeretném azokat önhöz jutatni, hogy tiszta képet nyerjen munkásságomról. Esetleg lehetne e ezen újabb munkáimból Pesten kiállítani? avagy egy kis kollektív intim kiállítást rendezni?

Mind ezt személyesen akartam volt megbeszélni, de azt hiszem nem lesz lehetséges felutaznom és így még július előtt akarnám mind ezt tudni, mivel a nyár folyamán nem leszek itthon. Ha egy kiállítást lehetne össze hozni, úgy több képpel is rendelkezek az említett méretből.

Az ígért képet akár az ott lévők közül válassza ki, akár az újonnan küldendők közül, teljesen tetszése szerint.

Céljuk egy új művészeti folyóiratot kiadni avagy a megkezdett kiadások folytatása? Könyve4 mikor jelenik meg? Kérem írjon a jelenlegi új művészeti mozgalmakról Pesten.

1920 őszén volt kiállításom Bukarestben szép erkölcsi sikerrel, de csak is ott, e tavaszon akartam Váradon kiállítást rendezni, de termet nem kaptam. Most már többé itt nem lehet kiállítást rendezni, mivel nagy költségekkel jár, minden csak üzletre van berendezve. 1921 július-augusztusban volt Berlinben a Sturmnál kiállításom,5 sajnos a nagy távolság végett elveszítem összeköttetéseim. Rómában is volt 21-ben kiállításom.6 A római “Atys” folyóirat hozott is metszetet tőlem.7 Vajon hogyan állok Pesttel? Örvendenék ha ön által az összeköttetést ismét felvehetném. Anyagilag Pest volt a legjobb és amúgy is igen jól jönne, ha Pesten újból szerepelhetnék.

Türelmetlenül várom mind efelől válaszát.

Szívélyesen üdvözli őszinte híve

Mattis Teutsch

Ha netalán szükségesnek tartaná felutazásom az összeköttetések felelevenítése végett, úgy kérem írja meg erről is véleményét.

(MTA Könyvtára. Kézirattár Ms 4512/125)

1 Hevesy Iván: A művészet agóniája és reinkarnációja. Bp. 1922.
2 Palasovszky Ödön: Uj stáció. Bp. 1922.
3 feltehetően Hevesy Nyugat beli (1921.nov.) cikkéről van szó.
4 Hevesy Iván: A futurizmus, expresszionizmus és kubizmus művészete. Gyoma, 1922. A könyvben Mattis Teutschról is ír Hevesy.
5 Ez volt Mattis Teutsch legjelentősebb szereplése Herwart Walden galériájában, amikor is Paul Klee társaságában állított ki.
6 A római kiállításról közelebbit nem tudunk.
7 Atys, 1920.nov.20.


Máttis Teutsch János levele Hevesy Ivánnak

[1922 tavasza.]

Kedves Hevesy

A klisék már hetekkel ezelőtt elmentek, de levelet öntől nem kaptam. Mi van a füzettel, megjelent?

A láda elment a szállító értesítése szerint, e hó 27–28-án ott lesz, kérem érdeklődjék Deutsch-Testvérek szállítónál Pest VII. Rákóczy út 6. mint személy poggyász érkezik és a vevény a szállítóhoz megy.

A vámvizsgálatot Dr. Dénes vállalta, kérem beszéljen vele, talán már előbb megszerezheti az engedélyt. Pontos jegyzéket neki is küldöttem.

Nagyon sok bajom volt az elküldéssel, míg végre mint személy poggyászt sikerült elküldeni. Több kép volt először becsomagolva és a nagy szobrok is és a 120x100 képek egy nagy ládába de azt csak 2 hó múlva sikerült volna egy gyűjtő kocsival felküldeni de így is egy szép kollekciót állítottam össze. Most kérem önt azt szépen rendezni és engem mindenben helye[tte]síteni, hogy valami sikert érhessünk el úgy erkölcsileg mint anyagilag is.

Nagy változás előtt állok, egy vizsgát kívánnak 5 tárgyból, amit én nem tudok letenni és így még csak egy nehány hétig vagyok állásban, azután valahová ki kell menjek és saját erőmből megélni, a család itt marad ők meg tudnak nálam nélkül is élni de, hogy én merre megyek még nem tudom. Írtam Bortnyiknak szívesen mennék egy Arbeitsgenossenschaftba. Berlinben nehéz valamit keresni és Pesten meg állás nélkül nem lehet. Nagy segítségemre volna, ha a kiállítás anyagilag sikerülne.

Nagyon kérem a kritikákat gyűjtse össze az én költségemre, ha már én nem lehetek ott, legalább azokat olvashassam.

Kérem értesítsen mindenről.

Szívélyesen üdvözli

Mattis Teutsch

Mattis Teutsch kép és szobrainak jegyzéke

SzámMéretCímK.Évből
1.80x90Tisztaság180.0001919
2.50x60Hideg mozgások100.0001919
3.50x60Álom120.0001919
5.50x50Téli-érzet60.0001919
6.40x50Őszi-érzet50.0001919
7.45x34Őszi-érzet45.0001919
8.45x34Őszi-érzet45.0001919
13.40x50Kompozíció60.0001920
14.40x35Kompozíció35.0001920
15.28x35Kompozíció18.0001920
16.28x35Kompozíció18.0001920
17.28x35Kompozíció18.0001920
18.28x35Kompozíció18.0001920
19.28x35Kompozíció18.0001920
21.76x83Kompozíció180.0001921
22.76x83Kompozíció180.0001921
23.90x80Kompozíció220.0001921
24.80x70Kompozíció120.0001921
25.80x70Kompozíció120.0001921
26.29x36Kompozíció 20.0001921
27.29x36Kompozíció 20.0001921
28.29x36Kompozíció 20.0001921
29.70x100Kompozíció250.0001922
30.70x100Kompozíció250.0001922
31.70x80Kompozíció220.0001922
32.60x70Kék kompozíció180.0001922
33.60x70Kék kompozíció II.180.0001922
34.40x70 Kompozíció100.0001922
35.29x36Kompozíció 25.0001922
36.29x36Kompozíció 25.0001922
37.29x36Kompozíció 25.0001922
38.29x36Kompozíció 25.0001922
39.29x36Kompozíció 25.0001922
40.29x36Kompozíció 25.0001922
41.29x36Kompozíció 25.0001922
Fa szobrok
42.-Színes faszobor120.0001920
43.-Színes faszobor120.0001920
44.-Színes faszobor100.0001920
45.-Fa szobor80.0001919
46.-Fa szobor100.0001919
47.-Fa szobor100.0001919

A jelzett árak a magyar koronának a zürichihez 0,105 arányítva vannak, ha a magyar korona közben esne, úgy az árak megfelelően emelkednek.

(MTA Könyvtára. Kézirattár Ms 4512/130)


Máttis Teutsch János levele Bálint Zoltánnak

1923. III. 10.

Kedves Bálint!

Dolgozik? Én festek a látott rajzok nyomán. 10 nap szünet, itt megint nagy tél van, használom az időt.

Kérem, írja meg, hogy mibe kerül a magyar visum, ha lehet Húsvét után 3–4-én Pestre utazok egy nehány napra. Rónaitól1 kaptam levelet, ő szerinte nem lehet kiállítást rendezni, na de talán mégis.

Sok egyebet is kéne rendezni. Hevesytől semmi és így nem tudom, hogy ő Pesten van-e – nem tud róla semmit? Mi sikerült a dobozokkal,2 van kilátás?

Kérem, írjon azonnal – hány napra van szükség a vizum beszerzéséhez?

Szívélyesen üdvözlöm
Őnagysága kezeit csókolja
Mattis Teutsch

Magyar tartózkodási visum

(MTA Művészettörténeti Kutató Intézet. Adattár MKCs-C-I-174)

1 Feltehetően Rónai Dénes fotográfusról van szó.
2 Nem tudjuk pontosan, miről van szó, lehet, hogy Mattis Teutsch készítette dobozokról.| Fel | 1. rész | 2. rész | 3. rész | 4. rész |